Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE MOTORNIH VOZILA
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN,
U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 09.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.02.2016

Odluke o obustavi postupka javne nabavke (1), (2).

Odluke o zaključenju ugovora (1), (2).

Zrenjanin, 04.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana objavljuje

OBAVEŠTENjE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- Usluge održavanja informacionog sistema „FRIP“ -

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.02.2016.

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 04.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA SA USLUGOM – „TELEKOMUNIKACIONA OPREMA ZA AKVIZICIJU PODATAKA IZ TOPLOTNIH PODSTANICA SA UGRADNjOM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.12.2015

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 08.02.2016.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.02.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 04.11.2015

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 09.11.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 18.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

Zrenjanin, 27.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE IZRADE DELOVA ELEKTRO INSTALACIJA OD ELEKTRO BROJILA
DO OPREME U TOPLOTNIM PODSTANICAMA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.10.2015

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.10.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 02.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„FINA ARMATURA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 02.10.2015

Pojašnjenja - odgovori u vezi ove javne nabavke.

Zrenjanin, 08.10.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 16.10.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.10.2015.

Obaveštenje

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JKP Gradska toplana Zrenjanin možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA PO PARTIJAMA – „GRUBA ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.09.2015

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 25.09.2015.

Pitanja i odgovori II.

Zrenjanin, 02.10.2015.

Pitanja i odgovori III.

Zrenjanin, 09.10.2015.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.10.2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 1 i partiju 2.

Zrenjanin, 05.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MATERIJAL ZA IZOLACIJU PODSTANICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.09.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 25.09.2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 05.10.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA PO PARTIJAMA – „CEVI I ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.09.2015

Pitanje i odgovor - pojašnjenje.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda pogledajte ovde.

Zrenjanin, 02.10.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 16.10.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

Zrenjanin, 30.10.2015.

Odluke o zaključenju ugovora po partijama pogledajte ovde P1 i P2.

Zrenjanin, 02.11.2015.

Izmenjenu odluku o dodeli ugovora za partiju 1 pogledajte ovde.

Zrenjanin, 05.11.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio