На основу члана 56. став 10 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), и Одлуке бр 113/1 08.01.2020. годинe, руковалац подацима о личности ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин доноси следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се запослени у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин и купци топлотне енергије о следећим подациме лица за заштититу података о личности:

Ивана Аврамов, Руководилац сектора за правне послове и управљање људским ресурсима,
Панчевачка 55, Зрењанин
контакт телефон: 023/3150-171
e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

      Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка 55, (у даљем тексту Градска топлана) у својству руковаоца података прикупља одређене податке о личности купца топлотне енерегије.

      У том циљу Вам достављамо следеће обавештење у вези са обрадом Ваших података о личности у складу са чланом 23. и 26. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018, у даљем тексу: Закон):

 1. Ко је руковалац личних података купаца топлотне енергије?

Топлана као руковалац Ваших личних података одређује сврху и начин обраде личних података и одговорна је за чување и коришћење истих у папирнатом или електронском облику.

      На емаил адресу Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. можете се обратити Лицу за заштиту података о личности са свим питањима и захтевима у вези са обрадом Ваших података о личности или на адресу Панчевачка 55, Зрењанин, као и на телефонски број 023/3150-171.

2. Подаци који се обрађују, њихова сврха и правни основ обраде:

    Топлана прикупља следеће податке о личности:

 • име и презиме;
 • адресу пребивалишта;
 • ЈМБГ;
 • место запослења;
 • контакт податке и друге податке ради испуњења обавеза из уговора о продаји топлотне енергије, законских обавеза и сл.

 3. Сврха прикупљања података и даље обраде и правни основ за обраду

 • успостављање уговорног односа са купцима топлотне енергије – закључивање уговора о продаји топлотне енергије,
 • испостављање рачуна купцима топлотне енергије,
 • наплата потраживања за испоручену топлотну енергију,
 • решавање рекламација купаца топлотне енергије.

     Ваши лични подаци ће бити употребљени искључиво у горе поменуте сврхе, осим уколико испуњење обавеза прописаних законом не захтева другачије.

     Подаци се прикупљају на основу пристанка купца топлотне енергије приликом закључивања уговора о продаји топлотене енергије, приликом промене купца топлотне енергије у евиденцији купца топлотне енергије, приликом подношења рекламације, на основу Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” број 32/2013, 25/2014, 18/2019, 2/2020 ), Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/2014  и  95/2018), Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ 106/15, 106/16, 113/17 и 54/19). Лични подаци купца топлотне енергије прикупљају се из базе података Републичког геодетског завода – служба за катастар непокретности, као и из базе Министарства унутрашњих послова у случајевима принудне наплате потраживања, Јавног извршитеља и судова.

4. Начин коришћења података и ко има приступ личним подацима

    Топлана врши следеће радње обраде: прикупљање, бележење, копирање, претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, мењање, коришћење, стављање на увид, организовање, чување и прилагођавање прикупљених података на територији Републике Србије и само на начин који је у складу са сврхом обраде.

    Обрада података о личности је аутоматска, полу-аутоматска и/или ручна.

    Личним подацима ће имати приступ лица запослена у Топлани и ангажована од Топлане (обрађивачи), државни органи у складу са законским обавезама Топлане. Сва наведена лица, осим државних органа, личне податке обрађују искључиво према упутствима Топлане.

 5. Ваша права у односу на личне податке

 У односу на податке о личности, лице чији су подаци прикупљени има следећа права:

 • право да од руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде (члан 26. Закона),
 • право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29. Закона),
 • право да затражи брисање података (члан 30. Закона),
 • право на ограничење обраде (члан 31. Закона),
 • право на преносивост података (члан 36. Закона)
 • право да се на њега или њу не примењује одлука искључиво на основу аутоматизоване обраде, укучујући и профилисање (члан 38. Закона),
 • право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица (члан 53. Закона),
 • право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности – Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (члан 82. Закона),
 • право на судску заштиту ако сматра да су му/јој повређена права из Закона (члан 84. Закона).

     Топлана Вас обавештава да не спроводи поступак аутоматизованог доношења одлука, као ни профилисање.

6. Рок чувања података о личности

        Ваши подаци ће се чувати док постоји потреба, све да би се остварила сврха закључења уговора о продају топлотне енергије, осим у случајевима када је Топлана у обавези да податке чува и након престанка важења уговора, а на основу закона. Купци топлотене енергије могу опозвати свој пристанак за обраду података о личности у свако доба (нпр. у случају отуђења непокретности и увођења новог купца топлотне енергије у евиденцију купца), што подразумева да се након тога подаци о личности бришу.

7. Мере заштите

      Топлана предузима одговарајуће организационе, техничке и кадровсе мере (контрола физичког приступа систему где су похрањени лични подаци, контрола приступа подацима, контрола преноса података, контрола уноса података, контрола доступности података) како би заштитили Ваше податаке о личности у складу са важећим законом, као и стандардима који се примењују на пољу обезбеђења физичке и електронске сигурности података.

      Ваши подаци о личности се третирају као поверљиве информације. Приступ њима имаће само лица која, с обзиром на опис посла који обављају у Топлани, треба да буду упознати са Вашим подацима о личности, као и обрађивачи ангажовани од стране Топлане и то само у обиму који је неопходан за остваривање сврхе прикупљања података.

 
web dizajn: NetDesign Studio