Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„ISPORUKA ODORANATA I PUNјENјE UREĐAJA
ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015.

Obaveštenje o zakljućenju ugovora pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN, U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU” 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 02.02.2015.

Pitanja i odgovore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015.

Pitanja i odgovori 2.

U Zrenjaninu, 06.02.2015.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima po partijama: Partija 1Partija 2Partija 3Partija 4Partija 5Partija 6Partija 7.

U Zrenjaninu, 03.03.2015. 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA 
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

Priloge uz konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 02.02.2015.

 Pitanja i odgovore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015. 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 26.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU UOTVORENOMPOSTUPKU
ZADOBRA – GASNIHROMATOGRAF

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.12.2014.

Pitanja i odgovore u vezi ove nabavke pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.01.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „NOVOGODIŠNјI PAKETIĆI PUTEM VREDNOSNIH POKLON VAUČERA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.12.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 22.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „RADNI ETALON ZA SERVISIRANјE GASNIH MERILA SA PRIPADAJUĆIM POLICAMA, ALATOM I POMOĆNIM PRIBOROM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 01.12.2014.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 15.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„NABAVKA TERETNIH MOTORNIH VOZILA ZA PREVOZ ROBE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 22.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 10.11.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 15.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.11.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE OSIGURANјA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.10.2014.

Izmenjene stranice pogledajte ovde.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 10.10.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 01.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„RASTAVLjIVI PLOČASTI IZMENјIVAČI TOPLOTE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 30.09.2014.

Aktuelnosti u vezi ove javne nabavke:

Izmenjene stranice.
Produženje roka.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.
Pojašnjenje na pitanja.

U Zrenjaninu, 03.10.2014.

Najnovije aktuelnosti u vezi ove javne nabavke:

Izmenjene stranice II.
Produženje roka II.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II.
Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 06.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 03.11.2014.

 

 
web dizajn: NetDesign Studio