Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „GASNI MERAČI“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 15.11.2016

Pojašnjenja.

Zrenjanin, 25.11.2016

Pojašnjenja II.

Zrenjanin, 09.12.2016

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača.

Zrenjanin, 10.12.2016.

Obaveštenje o poništenju postupka.

Zrenjanin, 16.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 04.11.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.11.2016.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 28.11.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 25.10.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 08.11.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17.11.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MOTOR ZA CIRKULACIONU PUMPU „WILO” SA PRATEĆIM USLUGAMA MONTAŽE, POTREBNIH PODEŠAVANjA I PUŠTANjEM U RAD“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 21.10.2016

Pojašnjenja vezana za ovu javnu nabavku.

Zrenjanin, 25.10.2016

Pojašnjenja (2) vezana za ovu javnu nabavku.

Zrenjanin, 26.10.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 02.11.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 14.11.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„POTROŠNI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 10.10.2016

Odluka o dedeli ugovora.

Zrenjanin, 25.10.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1.

Zrenjanin, 07.11.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 2.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 3.

Zrenjanin, 09.11.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 27.09.2016

Pojašnjenja vezana za ovu javnu nabavku.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Zrenjenin, 03.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 17.10.2016.

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.10.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE PO PARTIJAMA
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNjI PRIKLjUČAKA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 31.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.10.2016

Obaveštenje o zajkjučenom ugovoru za partiju 1.

Obaveštenje o zajkjučenom ugovoru za partiju 2.

Zrenjanin, 04.11.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE IZRADE DELOVA ELEKTRO INSTALACIJA OD ELEKTRO BROJILA
DO OPREME U TOPLOTNIM PODSTANICAMA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 31.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.09.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 26.09.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 30.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.09.2016.

Rešenje o odbijanju Zahteva za zaštitu prava .

Zrenjanin, 28.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 30.11.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 30.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.09.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 23.09.2016.

 
web dizajn: NetDesign Studio