Servisne Informacije

Servisna informacija

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika uslugama JКP “Gradska toplana“ Zrenjanin za 2022. godinu

Ispunjavajući svoju zakonsku obavezu JКP “Gradska toplana“ Zrenjanin je u saradnji sa gradom Zrenjaninom sprovela istraživanje kojim se merio stepen zadovoljstva korisnika usluga koje obavlja JКP “Gradska toplana“ Zrenjanin. Istraživanje koje je trajalo u periodu od 11.11.2022. – 12.12.2022. godine, pokazalo je da je najveće nezadovoljstvo sugrađana vezano za cenu daljinskog grejanja, dok je odnos zaposlenih u radu sa strankama, rad službenih lica na naplatnim mestima kao i rad službe informisanja preduzeća kao i ranijih godina ocenjen najboljim ocenama (skala se kretala od 1 do 5 - 1 - veoma nezadovoljan do 5 - veoma zadovoljan).
Anketa se u odnosu na 2021. godinu nije menjala i imala je 17 (sedamnaest) pitanja, koja se mogu grupisati u nekoliko oblasti.
Tendencija istraživanja bila je da se obuhvate svi elementi usluge i oblici komunikacije koje JКP “Gradska toplana“ ima sa strankama, odnosno sa korisnicima usluge daljinskog grejanja. Građani su popunili 7 anketa elektronskim putem, dok je na naplatnim mestima popunjeno 52 ankete u papiru. Ukupno je ispunjeno 59 anketa.
Jedna grupa pitanja odnosila se na ukupno zadovoljstvo cenom usluge i kvalitetom isporuke koju preduzeće vrši. Cena daljinskog grejanja, kako je ranije napomenuto, praćena je najnižom ocenom ispitanika 2,98 (po anketnoj skali kvalitativno – nezadovoljni), dok su kvalitetom isporuke ispitanici zadovoljni i tu je prosečna ocena 4. Ocene su se za navedene grupe pitanja neznatno promenile u odnosu na anketu koja je sprovedena na kraju 2021. godine - kada je reč o kvalitetu isporuke toplotne energije sa 4,1 ocena je pala na 4, dok je ocena za cenu daljinskog grejanja sa 2,7 došla na 2,98. Кada je reč o radu službenih lica sa korisnicima usluga JКP “Gradska toplana“, najviši stepen zadovoljstva korisnici su pokazali kada je reč o radu nalatnih mesta (prosečna ocena je 4,3 – što na anketnoj skali predstavlja kvalitativni izraz – zadovoljni). Navedene ocene predstavljaju neznatno poboljšanje u odnosu na rezultate od prethodne ankete - sa ocene 4,2 za rad naplatnih mesta, sada istu ispitanici ocenjuju prosečnom ocenom 4,3. Takođe, u anketi za 2022. godinu bolje je ocenjen i rad korisničkog servisa na adresi Rade Кončar - sa ocene 4,1 za 2021. godinu prešlo se na ocenu 4,3.
Grupa pitanja koja se odnosila na rad dispečerskog broja (3150 160), rad besplatne linije za prijavu reklamacija (0800 333 004), kao i linije u korisničkom servisu Rade Кončara (3150 174 i 3150 175) ocenjeni su ocenom koja izražava da su korisnici zadovoljni radom navedenih linija (prosečna ocena za rad dispečerskog broja je 4,1, prosečna ocena za rad besplatne linije 4,2, dok je prosečna ocena za brojeve u korisničkom servisu 4,1).
Stepen zadovoljstva brzinom i kvalitetom rešavanja havarija ili curenja na sekundarnoj instalaciji građana je visok i prosečna ocena je 4,1 što se kvalitativno može izraziti zadovoljnom ocenom. Кada je reč o ovoj usluzi prosečna ocena se popravila u odnosu na anketu od prošle grejne sezone - sa ocene 3,7 na ocenu 4,1. Sa druge strane, došlo je i do poboljšanja ocene koja se odnosi na brzinu i zadovoljstvo odgovora na pismene zahteve i to sa ocene 3,2 na ocenu 3,9 koja izražava srednji stepen zadovoljstva.
Кorisnici su ocenili da je veb stranica JКP “Gradska toplana“ Zrenjanin zadovoljavajuće informativnosti - ocena 4,1, kao i da informacije koje stižu putem medija od strane službe informisanja zaslužuju ocenu 4,2. Račun koji JКP “Gradska toplana“ Zrenjanin izdaje i njegova informativnost imaju prosečnu ocenu 4,1, što predstavlja ocenu koja je bolja u odnosu na prethodnu godinu, kada je ocena bila 3,9. JКP ”Gradska toplana” od decembra meseca započela saradnju sa JP ”Pošta” koja se odnosi na štampu i deljenje računa za blizu 8000 korisnika daljinskog grejanja. Na novim računima uveden je QR kod, koji omogućuje lakše
plaćanje istih, čime je JКP ”Gradska toplana” Zrenjanin izašla u susret sugestijama korisnika koje smo dobijali u anketama predhodnih godina.
Кada je reč o glavnim napomenama i sugestijama u ovoj anketi bilo ih je svega 11. Broj napomena i sugestija u odnosu na anketu od prethodne godine je sličan - tokom prošle godine imali smo 8 sugestija. Ove godine pet ispitanika žalilo se na cenu grejanja. Dva ispitanika dala su sugestiju o uvođenju QR koda za lakše elektronsko plaćanje - što je u saradnji sa JP ”Pošta” uvedeno u decembru mesecu 2022. godine, dok je jedan ispitanik insistirao na uvođenju delitelja za sve korisnike. U anketama je zabeležena po jedna žalba na količinu isporučene energije, na radno vreme naplatne službe kao i na tarifni sistem naplate

Zrenjanin, 26.12.2022

Servisna informacija

U nedelju, 11.12.2022. godine, doći će do obustave saobraćaja u Petefijevoj ulici u vremenu od 07-19h.
Tokom izvođenja radova na izgradnji vrelovodnog priključka za stambeno-poslovni objekat na adresi Ive Lole Ribara broj 1. biće zatvoren deo Petefijeve ulice od JKP “Vodovod i kanalizacija” do ugla Petefijeve i ul. Ive Lole Ribara.

Zrenjanin, 08.12.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin u saradnji sa gradom Zrenjaninom sprovodi istraživanje stepena zadovoljstva korisnika komunalnom uslugom koju obavlja. Molimo Vas da u cilju unapređenja komunalne usluge, izdvojite Vaše vreme i ispunite upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

UPITNIK!

Zrenjanin, 12.11.2022

Servisna informacija

Danas u jutarnjim časovima, počela je grejna sezona 2022/2023. JKP "Gradska toplana" Zrenjanin grejaće u skladu sa vremenskim uslovima i u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina. Podsećamo korisnike da je dispečerski broj 3150 160 onaj na koji se mogu prijaviti eventualne havarije i curenja.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 01.11.2022

Servisna informacija

Naplatno mesto JKP "Gradska toplana" Zrenjanin u naselju "Lesnina" na adresi Koče Kolarova broj 62, počinje sa radom u utorak 01.11.2022. godine.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 27.10.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin obaveštava svoje korisnike da će naplatno mesto "Lesnina" na adresi Koče Kolarova broj 62, biti zatvoreno od ponedeljka 24.10. do 31.10.2022. godine, usled renoviranja objekta.

Ostala naplatna mesta JKP "Gradska toplana" Zrenjanin, gde se obaveze mogu izmiriti bez provizije, su:

- Blagajna Rade Končara 10
Radno vreme od 07 do 15h, rad sa strankama 14:30, sa pauzom od 10 do 10:30
Broj telefona: 023 3150 177

- Blagajna Brigadira Ristića B4 L5
Radno vreme od 07 do 15h, rad sa strankama 14:30, sa pauzom od 10 do 10:30
Broj telefona: 023 3150 176

 

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 20.10.2022

Servisna informacija

Poštovani кorisnici,

Decembarski, januarski i februarski računi biće raspodeljeni tako da će 50% varijabilnog troška dospevati na naplatu u mesecu prispeća, dok će 50% varijabilnog troška na naplatu dospevati tokom maja, juna i jula.

Korisnici koji račune za decembar, januar i februar budu izmirivali u punom iznosu, ostvarivaće popust od 3% na stavku "Ukupno za isporučenu energiju"  - što će biti iskazano na računima za naredni mesec.

 

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 12.10.2022

Servisna informacija

Rešenje o novim cenama možete pogledati ovde.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 16.09.2022

Servisna informacija

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin je usled ogromnog skoka cena energenata bila u poziciji da od lokalne samouprave traži povećanje cena toplotne energije. S obzirom da smo u proteklih 8 godina imali u više navrata sniženje cena, ove godine suočili smo se sa problemom nemogućnosti samog obavljanja komunalne usluge. Naime, cena prirodnog gasa je u periodu od januara 2021. godine porasla za 75% dok je cena električne energije porasla za 115% i to od 2018. godine. Reč je o energentima koji su vitalni za obavljanje ove komunalne usluge, odnosno o energentima od kojih zavisi sama proizvodnja toplotne energije. Kako je „Gradska toplana“ od primene Tarifnog sistema, odnosno od grejne sezone 2014/2015 suočena sa snižavanjem cena, zahtevi tržišta doveli su toplanu zajedno sa lokalnom samoupravom u poziciju da se iste koriguju, kako bi obaveze prema JP EPS i JP „Srbijagas“ bile izmirene a sama komunalna usluga u grejnoj sezoni 2022/2023 stabilna i moguća.

Podsetićemo korisnike da je JKP „Gradska toplana“ imala dva sniženja visine iznosa za varijabilni deo cene i to najpre 2015. godine u iznosu od 12%, a potom i 2020. godine od 5%, dok je fiksni deo snižen 2015. godine za 6%. JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin je prema Uredbi Vlade za formiranje cena toplotne energije tražila povećanje od 70% za fiksni i 40% za varijabilni deo cene. Ipak, gradsko Veće je na sednici 14.09.2022. godine odobrilo povećanje u iznosu od 32,80% za varijabilni deo, dok za fiksni deo to povećanje iznosi 29,70%. To za građane znači da će im račun na nivou grejne sezone 2022/2023, za stan prosečne veličine (oko 50m2), biti uvećan za oko 20.000 dinara. Iako ovo povećanje nije u visini zahtevanog, uz domaćinske mere štednje i racionalnog poslovanja, očekujemo normalno funkcionisanje i obavljanje komunalne delatnosti.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 15.09.2022

Servisna informacija

JKP " Gradska toplana" Zrenjanin dana 22.08.2022. počela je sa zapunjavanjem sekundarnih instalacija. Iz tih razloga molimo sve sugrađane da u najskorijem roku završe sve radove na sekundarnim instalacijama, te da o istima obaveste dispečersku službu JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na broj 3150-160. Takođe, molimo sugrađane da radijatorske ventile ostave u položaju maksimalne otvorenosti, kako bi se sekundari valjano zapunili. 


JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 23.08.2022

 
web dizajn: NetDesign Studio