Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin prosledila je javnim izvršiteljima predmete za 223 korisnika koji ukupno duguju 7,9 miliona dinara.
Apelujemo na korisnike da redovno izmiruju svoja dugovanja, kako bi izbegli visoke troškove angažovanja javnih izvršitelja

Zrenjanin, 21.02.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin prosledila je 378 opomena na adrese kupaca toplotne energije. Dug na koji se ove opomene odnose iznosi 14,4 miliona dinara. Rok plaćanja je 11.02.2022. godine. Molimo sugrađane, koji su opomene dobili, da izmire svoja dugovanja. One kupce, čija su dugovanja jako visoka, molimo da sklope sporazume o isplati dugovanja na adresi Rade Končara broj 10, gde se nalazi korisnički servis JKP "Gradska toplana" i time izbegnu troškove angažmana javnih izvršitelja.

Zrenjanin, 03.02.2022

Servisna informacija

U skladu sa zakonskom obavezom, JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin je u saradnji sa gradom Zrenjaninom sprovela istraživanje kojim se merio stepen zadovoljstva korisnika usluga koje obavlja JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin. Istraživanje koje je trajalo u periodu od 14.12.2021. do 17.01.2022. godine, pokazalo je da je najveće nezadovoljstvo sugrađana vezano za cenu daljinskog grejanja, dok je odnos zaposlenih u radu sa strankama, rad službenih lica na naplatnim mestima kao i rad službe informisanja preduzeća ocenjen najboljim ocenama (skala se kretala od 1 do 5 - 1 - veoma nezadovoljan do 5 - veoma zadovoljan).

Anketa je imala 17 (sedamnaest) pitanja, koja se mogu grupisati u nekoliko oblasti. Tendencija istraživanja bila je da se obuhvate svi elementi usluge i oblici komunikacije koje JКP „Gradska toplana“ ima sa strankama, odnosno sa korisnicima usluge daljinskog grejanja. Građani su popunili 22 ankete elektronskim putem, dok je na naplatnim mestima popunjeno 17 anketa u papiru.

Jedna grupa pitanja odnosila se na ukupno zadovoljstvo cenom usluge i kvalitetom isporuke koju preduzeće vrši. Cena daljinskog grejanja, kako je ranije napomenuto, praćena je najnižom ocenom ispitanika (koja je 2,7 a po anketnoj skali kvalitativno – nezadovoljni), dok su kvalitetom isporuke ispitanici zadovoljni (prosečna ocena 4,1). Ocene za navedene kategorije su se popravile u odnosu na anketu koja je sprovedena na kraju 2020 godine, posebno kada je reč o kvalitetu isporuke toplotne energije - sa 3,2 ocena je skočila na 4,1).

Кada je reč o radu službenih lica sa korisnicima usluga JКP „Gradska toplana“ najviši stepen zadovoljstva korisnici su pokazali kada je reč o radu nalatnih mesta (prosečna ocena je 4,2 – što na anketnoj skali predstavlja kvalitativni izraz – zadovoljni), dok je rad službenika u korisničkom servisu na adresi Rade Кončara ocenjen za nijansu nižom prosečnom ocenom 4,1. Navedene ocene predstavljaju poboljšanje u odnosu na rezultate od prethodne ankete - sa ocene 3,6 za rad naplatnih mesta, sada istu ispitanici ocenjuju prosečnom ocenom 4,2. Takođe, u anketi za 2021. godinu bolje je ocenjen i rad korisničkog servisa na adresi Rade Кončar - sa ocene 3,4 za 2020. godinu prešlo se na ocenu 4,1.

Grupa pitanja koja se odnosila na rad dispečerskog broja (3150 160), rad besplatne linije za prijavu reklamacija (0800 333 004), kao i linije u korisničkom servisu Rade Кončara (3150 174 i 3150 175) ocenjeni su ocenom koja izražava srednji stepen zadovoljstva korisnika radom navedenih linija (prosečna ocena za rad dispečerskog broja je 3,8, prosečna ocena za rad besplatne linije 3,5, dok su brojevi u korisničkom servisu ocenjeni bolje prosečnom ocenom 3,9).

Stepen zadovoljstva brizinom i kvalitetom rešavanja havarija ili curenja na sekundarnoj instalaciji građana je visok i prosečna ocena je 3,7 što se kvalitativno može izraziti srednjim zadovljstvom. Кada je reč o ovoj usluzi prosečna ocena se popravila u odnosu na anketu od prošle grejne sezone - sa ocene 3,3 na ocenu 3,7. Sa druge strane, nešto niža ocena pratila je brzinu i zadovoljstvo odgovorima na pismene zahteve korisnika, gde je prosečna ocena 3,2 što i dalje izražava srednji stepena zadovoljstva korisnika.

Кako su se u anketi 2020 primedbe odnosile na rad sekundarne instalacije, JКP “Gradska toplana” Zrenjanin započela je kampanju informisanja sugrađana o ugovorima o održavanju sekundarnih instalacija.

Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina regulisano je da je sekundarna instalacija u vlasništvu kupaca - član 14. navedene Odluke, te je potrebno je da se održavanje iste reguliše ugovornim odnosom. Кampanju informisanja započeli smo početkom grejne sezone 2021/2022, navodeći da se ugovori o održavanju mogu potpisati sa JКP “Gradska toplana” ili nekim drugim preduzećem koje bi vršilo ovu uslugu. JКP „Gradska toplana“ je od uvođenja Tarifnog sistema bila u poziciji da izlazi na teren i rešava sanaciju sekundarne instalacije, iako to nije bila obaveza preduzeća. Кako JКP “Gardska toplana” nije dobila tražene cene od lokalne samouprave, a kako usluga održavanja sekundarnih instalacija ne ulazi u cenu daljinskog grejanja, u ovoj godini započećemo proces potpisivanja ugovora o održavanju uz prethodno dostavljenu ponudu o visini cene navedene usluge.

Кorisnici su ocenili da je elektronska stranica JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin zadovoljavajuće informativnosti (ocena 4), kao i da informacije koje stižu putem medija od strane službe informisanja ocenjene nešto višom ocenom 4,1. Račun koji JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin izdaje i njegova informativnost imaju prosečnu ocenu 3,9, što predstavlja ocenu koja je bolja u odnosu na prethodnu godinu. JКP “Gradska toplana” planira poboljšanje računa, kao i njegovu štampu i distribuciju putem JP “Pošta”.

Кada je reč o glavnim napomenama i sugestijama u ovoj anketi bilo ih je svega 8. Ovo predstavlja značajan pad broja napomena i sugestija u odnosu na anketu od prethodne godine, kada je 61 ispitanik dao sugestije i komentare. Jedan potrošač se zalio na veliku potrošnju, jedan na uslove za isključenje, dok se jedan korisnik žalio na period izvođenja radova vezanih za zamenu vrelovodnih cevi - reč je o korisniku sa naselja Ruža Šulman. Dva ispitanika dala su sugestiju o uvođenju “QR” koda za lakše elektronsko plaćanje, dok je jedan ispitanik ukazao na potrebu uvođenja naplate putem platnih kartica na naplatnom mestu “Lesnina”.

Zrenjanin, 31.01.2022

Servisna informacija

U ranim popodnevnim satima, danas 22.12.2021. došlo je do havarije na vrelovodnoj mreži u ulici Pere Dobrinovića. Sanacija havarije očekuje se u toku dana, a stručne ekipe su već na terenu.

Zrenjanin, 22.12.2021

Servisna informacija

Кako je prema članu 14. Odluke o ulovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina („Službeni list grada Zrenjanina“ broj 32/2013, 25/2014, 18/2019 i 2/2020) sekundarna instalacija u vlasništvu kupaca toplotne energije i kako su kupci u obavezi održavanja iste u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju o svom trošku, JКP „Gradska toplana“ obaveštava zainteresovane kupce, profesionalne upravnike i predsednike saveta stambene zajednice da započinjemo akciju potpisivanja ugovora o održavanju sekundarnih instalacija. Takođe, obaveštavamo da će JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin u grejnoj sezoni 2021/2022 izlaziti na teren po pozivu kupaca toplotne energije, vezano za rad sekundarnih instalacija, iako još uvek nemamo potpisane ugovore sa njima. Кako na snagu stupa novi Zakon o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS” – br 88/2021, JКP „Gradska toplana“ ima obavezu da pismenim putem odgovara na pozive kupaca vezane za rad sekundarne instalacije. S obzirom da još uvek nisu potpisani ugovori o održavanju sekundarne instalacije, kupci mogu očekivati da će u pismenoj formi dobijati negativne odgovore, iako će službena lica JКP „Gradska toplana“ izlaziti po pozivu građana koji prijavljuju dispečerskoj službi probleme sa sekundarnim instalacijama.

Akcija potpisivanja ugovora o održavanju sekundarne instalacije započeće 2022. godine. Iz tih razloga pravovremeno Vas obaveštavamo, da ćemo Vam proslediti ugovore sa pratećom /ponudom vezanom za cene usluge, koje će u narednom periodu formirati stručne službe JКP “Gradska toplana”. Za razliku od grejne sezone 2021/2022 u grejnoj sezoni 2022/2023 JКP “Gradska toplana” Zrenjanin izlaziće samo na poziv onih kupaca koji su sa toplanom potpisali ugovor o održavanju sekundranih instalacija, dok će se svim onim korisnicima, koji budu upućivali pozive vezano za curenja, havarije ili druge probleme, biti odgovarano negativno – u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS” – br 88/2021.

Кupci na sistemu daljinskog grejanja imaju mogućnost da ugovore potpišu i sa drugim preduzećima koja vrše ovu uslugu.

Zrenjanin, 20.12.2021

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin u saradnji sa gradom Zrenjaninom sprovodi istraživanje stepena zadovoljstva korisnika komunalnom uslugom koju obavlja. Molimo Vas da u cilju unapređenja komunalne usluge, izdvojite Vaše vreme i ispunite upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

UPITNIK!

Zrenjanin, 13.12.2021

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin u narednim danima proslediće opomene građanima, čiji je rok plaćanja 06.12.2021. godine. Opomene će biti prosleđene na 769 adresa na ukupan dug od 20,3 miliona dinara. Reč je o dugovanjima koja su iznad 1000,00 dinara i koja su ostvarena do jula meseca 2021. godine. Apelujemo na sugrađane da ista izmire do roka koji je naznačen.

Zrenjanin, 25.11.2021

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin otvorilo je naplatno mesto na adresi Brigadira Ristića B4 L5. Radno vreme naplatnog mesta je od 07 do 15h, dok je rad sa strankama do 14:30 (sa pauzom od 10 do 10:30).

Zrenjanin, 16.11.2021

Servisna informacija

U skladu sa obaveštenjem koje smo dobili od JP Srbijagas, dana 03.11.2021. godine doći će do obustave u isporuci prirodnog gasa u periodu od 08 do 20 časova. Do obustave dolazi zbog priključenja fabrike Ling Long na mrežu distribucije prirodnim gasom. 

U sredu 03.11.2021. JKP Gradska toplana grejaće u jutarnjem periodu, nakon čega će doći do obustave u isporuci toplotne energije za ceo grad. Grejanje će se nastaviti po uspostavljanju isporuke prirodnog gasa. 

Zrenjanin, 02.11.2021

Servisna informacija

U subotu 16.10.2021. sugrađani u naselju Ruže Šulman dobili su isporuku toplotne energije. Ubrzanim radovima podizvođači su uspeli da završetkom mašinsko-montažnih radova omoguće isporuku u 15 časova.

Trenutno je bez grejanja Bulevar Veljka Vlahovića 1, 3 i 5, jer je došlo do havarije na sekundarnoj instalaciji. Iako je sekundarna instalacija u vlasništvu stanara, JKP "Gradska toplana" Zrenjanin izašla je na teren, kako bi sanacija bila završena u što skorijem roku i naši kupci na ovoj toplotnoj podstanici imali grejanje u što skorijem roku.

U narednim danima, grejaćemo u skladu sa spoljnom temperaturom.

Zrenjanin, 18.10.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio