Javne Nabavke

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-3/2011 MV-2/388-02 – nabavka za izradu projekta izvedenog stanja objekta Nova Kotlarnica, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

O&M inženjering grup DOO Zrenjanin, RZ Jugoistok 1 bb.

Ugovor zaključen dana: 10.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 950.000,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-5/2011 MV-4/668-02 – proizvodnju i montažu čelične podkonstrukcije i limene pokrivke i za proizvodnju i montažu protivpožarne barijere za pogon - Nova Kotlarnica, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

O&M inženjering grup DOO Zrenjanin, RZ Jugoistok 1 bb.

Ugovor zaključen dana: 14.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 1.082.940,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku broj JN-2/2011 PP-1 – nabavka hemijskog sredstva „ACCORIT AL2F“ za objekat nove kotlarnice,  zaključen je ugovor sa ponuđačem:

TEHNIKA KB DOO Beograd, Surčinska 9/n.

Ugovor zaključen dana: 08.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 11.200.000,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 44/10 – isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za dojavu požara za objekat kotlarnice za investitora JKP Gradska toplana Zrenjanin, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

„Siemens“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada 21.

Ugovor zaključen dana: 12.01.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 443.144,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

 Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 46/10 – nabavka za rasvetu i ventilaciju elektro sobe za pogon – Nova Kotlarnica, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

Energotehnika Južna Bačka DOO Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 1.

Ugovor zaključen dana: 04.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 1.667.048,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-1/2011 – nabavka hemikalija potrebnih rad linije HPV za objekat nove kotlarnice,  zaključen je ugovor sa ponuđačem:

TEHNIKA KB DOO Beograd, Surčinska 9/n.

Ugovor zaključen dana: 02.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 1.107.235,50 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

 ISPRAVKU JAVNOG POZIVA

 Javni poziv objavljen u „Službenom glasniku“ broj 94 od 10.12.2010. godine na strani 39 treba izmeniti u sledećem:

 tačka 8. - datum podnošenja ponuda se pomera sa 05.01.2011. godine na 10.01.2011. godine. 

 tačka 9.- datum otvaranja ponuda se pomera sa 05.01.2011. godine na  10.01.2011. godine.

 U ostalom delu, tekst javnog poziva se ne menja.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

Dana: 01.12.2010. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik" br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, komisija za javnu nabavku objavljuje:

I JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
U PREGOVARAČKOM POSTUPKU SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA
za nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja.

 1. Predmet javne nabavke: Otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja
 2. Pravo učešća imaju: Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), uslove iz člana 150. i člana 151. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS"br.72/09) i druge uslove definisane u tački 3. ovog Javnog poziva.
 3. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku: Dostavljanje odgovarajuće dokumentacije koja dokazuje da lica iz tačke 2. ovog poziva poseduju sledeće:
 4. - Dokumenta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
  - Licencu za gradnju
  - Licenciranog građevinskog inženjera
  - Minimalno 10 (deset) radnika, zaposlenih na neodređeno vreme
  - Kombinovanu građevinsku mašinu sa hidrauličnim čekićem (350kg)
  - Kombinovanu građevinsku mašinu
  - Mašinu za sečenje betona
  - Dizalicu preko 20 t
  - Kamion (kiper) 5 t
  - Kamion (kiper) 12 t
  - Kompresor
  - Saobraćajnu signalizaciju
 5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda.
 6. Elementi kriterijuma su:
         1. Cena po jedinici mere          (80)
         2. Način plaćanja                     (20)
 7. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: Svakog radnog dana počev od dana objavljivanja ovog poziva od 10 do 14 časova u JKP Gradska toplana Zrenjanin. Uvid u konkursnu dokumentaciju može izvršiti predstavnik ponuđača sa punomoćjem izdatim od strane ovlašćenog lica.
 8. Uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Jednokratna uplata od 2.000,00 dinara na račun broj 290-16336-23 kod Univerzal banke AD filijala Zrenjanin, sa naznačenom svrhom uplate: „Za preuzimanje konkursne dokumentacije". Naručilac će konkursnu dokumentaciju dostaviti ponuđaču, uz zahtev ponućača i dokaz o uplati, u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva.
 9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 10. Vreme, mesto i način podnošenja ponuda: Ponude se podnose na adresu naručioca: JKP Gradska toplana Zrenjanin ul. Pančevačka bb najkasnije do dana: 05.01.2011.godine do 12 časova, neposredno u zatvorenim kovertama, ili putem preporučene pošte, sa naznakom „Za Javnu nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja JN 41/10 PP-3 ".
  Ponude prispele posle tog dana i sata neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja ponuda biće vraćene ponuđaču neotvorene sa naznakom da su neblagovremene.
 11. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin dana: 05.01.2011.godine sa početkom u 13.00 časova.
  Ako umesto ponuđača otvaranju ponuda prisustvuje njegov predstavnik, punomoćje mora biti dostavljeno naručiocu u pismenoj formi najkasnije dva sata pre početka otvaranja ponuda.
 12. Rok za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču: Naručilac će odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, ako je bar jedna ponuda ispravna, odgovarajuća i prihvatljiva.
 13. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom: Dušanka Radišić, telefon: 064/843-8091.
  Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama: Pavel Bulik, telefon 064-843-8092.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj 39/10-PP 2 - nabavka usluge punjenja uređaja za odorizaciju odorantom zaključen je ugovor sa ponuđačem:

DOO OD-JU Irig, Đorđa Šundikovića bb.
Ugovor zaključen dana: 26.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 717.476,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 37/10 – nabavka potrošnog materijala za unutrašnje instalacije na sistemu daljinskog grejanja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

Darmatik TR Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 16.
Ugovor zaključen dana: 23.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 457.770,00 dinara bez PDV-a.

 
web dizajn: NetDesign Studio