Javne Nabavke

Na osnovu člana 30. stav 3. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS”, br. 116/08), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (“Sl.glasnik RS”, br.50/09), Odluke direktora JKP Gradske toplane o pokretanju postupka javne nabavke broj 74/22171-08 od 06.12.2012 godine, Rešenja direktora JKP Gradske toplane o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 74/22172-08  od 06.12.2012 godine, Javno komunalno preduzeće Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, upućuje

1. P O Z I V
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
broj JN-74/2012 MV-51

Predmet javne nabavke su Usluge havarijskog servisiranja pumpnih agregata i električnih pumpi u podstanicama JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Pravo učešća u postupku imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i Konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45. navedenog Zakona i Konkursnom dokumentacom.

Ponuda mora u celini biti pripremlјena i podneta u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i sačinjena prema uputstvu Naručioca.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponude budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva, adrese i telefona ponuđača i lica za kontakt i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU“ usluge havarijskog servisiranja pumpnih agregata i električnih pumpi u podstanicama JKP „Gradska toplana“ BROJ JN-74/2012 MV-51", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP „Gradska toplana“, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

 Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

 Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti najkasnije do 17.12.2012 godine najkasnije do 12:00 časova.

 Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i odgovarajuće ponude.

Neispravne i neodgovarajuće ponude Komisija neće dalјe razmatrati, već će ih odbiti.

Ponuda sa varijantama nije dozvolјena.

 Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 17.12.2012 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.

Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku Naručioca podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni značaj (broj pondera), detalјno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.

Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ
(broja pondera)

1.

Cena po norma času

70

2.

Dužina garantnog roka

20

3.

Valuta plaćanja

10

UKUPNO:                     100 pondera

Vrednovanje i rangiranje dostavlјenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponudi koja sadrži avans kao način plaćanja biće dodelјen ponder 0 za element kriterijuma valuta plaćanja.

 Ponuđač je obavezan da:

- kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavi registrovanu menicu, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa u visini ugovorene vrednosti javne nabavke (dostavlјa je samo ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija).

 Odluku o izboru najpovolјnije ponude Naručilac će doneti u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

 Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu Naručioca:

JKP Gradska toplana Zrenjanin
Pančevačka bb, 23000 Zrenjanin

uz napomenu:

„Objašnjenja - poziv za javnu nabavku broj JN-74/2012 MV-51“,

 ili na telefon 064/843-8043, kontakt osoba Dragan Kocić.

Dodatne informacije u vezi sa opisom i tehničkim karakteristikama mogu se dobiti na telefon 064/843-8081, kontakt osoba Bela Juhas dipl. inž.el.i računarstva.

Na osnovu člana 30. stav 3. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS”, br. 116/08), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (“Sl.glasnik RS”, br.50/09), Odluke direktora JKP Gradske toplane o pokretanju postupka javne nabavke broj 21664-08 od 30.11.2012 godine, Rešenja direktora JKP Gradske toplane o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 21665-08 od 30.11.2012 godine, Javno komunalno preduzeće Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, upućuje

1. P O Z I V 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 
broj JN-73/2012 MV-50

Predmet javne nabavke su dobra: ravni filteri sa uloškom i fleksibilna gasna creva za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Pravo učešća u postupku imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i Konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45. navedenog Zakona i Konkursnom dokumentacijom.

Javna nabavka je oblikovana u dve jednake partije:

-      Partija 1 – Ravni filter sa uloškom
-      Partija 2 – fleksibilna gasna creva

Ponuda mora u celini biti pripremlјena i podneta u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i sačinjena prema uputstvu Naručioca.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač može da podnese ponudu samo za jednu partiju, više partija ili sve partije.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i lica za kontakt i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-73/2012 MV-50", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP „Gradska toplana“, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 10.12.2012 godine najkasnije do 12:00 časova.

Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i odgovarajuće ponude.

Neispravne i neodgovarajuće ponude Komisija neće dalјe razmatrati, već će ih odbiti.

Ponuda sa varijantama nije dozvolјena.

Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 10.12.2012 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.

Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku Naručioca podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda za svaku partiju pojedinačno primenom kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni značaj (broj pondera), detalјno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.

Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Valuta plaćanja

20

UKUPNO:     100 pondera

Vrednovanje i rangiranje dostavlјenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponudi koja sadrži avans kao način plaćanja biće dodelјen ponder 0 za element kriterijuma valuta plaćanja.

Ponuđač je obavezan da:

- kao sredstvo finansijskog obezbeđenja  za ispunjenje obaveza dostavi registrovanu menicu, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa u visini ugovorene vrednosti javne nabavke (dostavlјa je samo ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija).

Odluku o izboru najpovolјnije ponude Naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači mogu dobiti na telefon 064/843-8043, kontakt osoba Dragan Kocić. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8059, kontakt osoba Borko Jovičin.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјEo zaklјučenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva

JKP Gradska toplanana je dana 06.11.2012. godine u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva broj JN 69/2012 PP-8 zaklјučio ugovor za izvođenje dodatnih, nepredviđenih radova na izgradnji/rekonstrukciji magistralnog vrelovoda K1-K7 sa preduzećem „Bulevar Company“ d.o.o, Bulevar oslobođenja 46a, Novi Sad. Vrednost ugovora je 13.650.795,28 dinara bez PDV-a.

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08), člana 6. Pravilnika o postuku javne nabavke male vrednosti („Sl.glasnik RS“ br.50/09), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik“ br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, Komisija za javnu nabavku upućuje:

1.  POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
Termičke izolacije za toplotne podstanice
za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin 

 1. Predmet javne nabavke su radovi i dobra – termička izolacija za toplotne podstanice za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.
 2. JKP Gradska toplana Zrenjanin poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku termičke izolacije za toplotne podstanice.
 3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. i člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08) i druge uslove definisane konkursnom dokumentacijom.
 4. Ponude se dostavljaju najkasnije do 26.11.2012 godine do 12.00 časova u zatvorenim i zapečaćenim kovertama poštom ili lično na adresu:           

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb
Sprat I – kancelarijaSektora za ljudske resurse

sa naznakom:

„Ponuda za termičku izolaciju za toplotne podstanice
broj JN-71/2012 MV-48 NE OTVARATI“

        Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i punu poslovnu adresu
        ponuđača, lice za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail  adresu
        Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija naručioca
        neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj
        koverti.

 1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA. Kriterijumi i njihovi elementi bolje su opisani u konkursnoj dokumentaciji.
 2. Javno otvaranje ponuda obaviće komisija na dan 26.11.2012 godine, sa početkom u 12.15 časova. Pre početka javnog otvaranja ponuda predstavnik ponuđača dužan je da komisiji naručioca podnese overeno, datirano i potpisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
 3. Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u okvirnom roku od 7 dana. Naručilac će zaključiti ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a po isteku roka za zaštitu prava ponuđača. Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
 4. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na telefon 064/843-8090, kontakt osoba Višnja Živanović. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8077, kontakt osoba Darko Stajić.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti

JKP „Gradska toplana“ je dana 08.11.2012 godine u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN 68/2012 MV-47 zaklјučio ugovor za nabavku regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom i pripadajućim elektromotornim pogonom sa preduzećem „NS Koncept“ d.o.o, Subotička 21, Novi Sad. Vrednost ugovora je 3.254.760,00 dinara bez PDV-a.

U Zrenjaninu, 15.11.2012. godine

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti

JKP „Gradska toplana“ je dana 07.11.2012 godine u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN 67/2012 MV-46 zaklјučio ugovor za nabavku zatvorenih membranskih posuda sa preduzećem „TDM“ d.o.o, Gandijeva 71, Beograd. Vrednost ugovora je 1.059.435,00 dinara bez PDV-a.

 U Zrenjaninu, 13.11.2012. godine

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08), člana 6. Pravilnika o postuku javne nabavke male vrednosti („Sl.glasnik RS“ br.50/09), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik“ br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, Komisija za javnu nabavku upućuje:

1.  POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom i pripadajućim elektromotornim pogonom

 1. Predmet javne nabavke su dobra – regulatori protoka sa integrisanim regulacionim ventilom i pripadajućim elektromotornim pogonom za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.
 2. JKP Gradska toplana Zrenjanin poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku regulatori protoka sa integrisanim regulacionim ventilom i pripadajućim elektromotornim pogonom.
 3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. i člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08) i druge uslove definisane konkursnom dokumentacijom.
 4. Ponude se dostavlјaju najkasnije do 23.10.2012 godine do 12.00 časova u zatvorenim i zapečaćenim kovertama poštom ili lično na adresu:            

JKP “Gradskatoplana“ Zrenjanin, Pančevačkabb
Sprat I – kancelarijaSektora za lјudske resurse

           sa naznakom:

„Ponuda za regulatori protoka sa integrisanim regulacionim ventilom
i pripadajućim elektromotornim pogonom
broj JN-68/2012 MV-47 – NE OTVARATI“

          Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i punu poslovnu adresu
          ponuđača, lice za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresu.
          Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija naručioca
          neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili
          nezapečaćenoj koverti.

 1. Kriterijum za izbor najpovolјnije ponude je EKONOMSKI NAJPOVOLjNIJA PONUDA. Kriterijumi i njihovi elementi bolјe su opisani u konkursnoj dokumentaciji.
 2. Javno otvaranje ponuda obaviće komisija na dan 23.10.2012 godine, sa početkom u 12.15 časova. Pre početka javnog otvaranja ponuda predstavnik ponuđača dužan je da komisiji naručioca podnese overeno, datirano i potpisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
 3. Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u okvirnom roku od 7 dana. Naručilac će zaklјučiti ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija, a po isteku roka za zaštitu prava ponuđača. Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaklјuči ugovor sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.
 4. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na telefon 064/843-8090, kontakt osoba Višnja Živanović. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8080, kontakt osoba Ivan Kulјić.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08), člana 6. Pravilnika o postuku javne nabavke male vrednosti („Sl.glasnik RS“ br.50/09), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik“ br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, Komisija za javnu nabavku upućuje:

1.  POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
zatvorenih membranskih ekspanzionih posuda
za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin

 1. Predmet javne nabavke su dobra – zatvorene membranske ekspanzione posude za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.
 2. JKP Gradska toplana Zrenjanin poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku zatvorenih membranskih ekspanzionih posuda.
 3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. i člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08) i druge uslove definisane konkursnom dokumentacijom.
 4. Ponude se dostavlјaju najkasnije do 22.10.2012 godine do 12.00 časova u zatvorenim i zapečaćenim kovertama poštom ili lično na adresu:            

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb
Sprat I – kancelarija Sektora za lјudske resurse

         sa naznakom:

„Ponuda za zatvorene membranske ekspanzione posude
broj JN-67/2012 MV-46 NE OTVARATI“

          Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i punu poslovnu adresu
          ponuđača, lice za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresu. Ponude koje
          se ne dostave na naznačen način komisija naručioca neće razmatrati,
          kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

 1. Kriterijum za izbor najpovolјnije ponude je EKONOMSKI NAJPOVOLjNIJA PONUDA. Kriterijumi i njihovi elementi bolјe su opisani u konkursnoj dokumentaciji. 
 2. Javno otvaranje ponuda obaviće komisija na dan 22.10.2012 godine, sa početkom u 12:15 časova. Pre početka javnog otvaranja ponuda predstavnik ponuđača dužan je da komisiji naručioca podnese overeno, datirano i potpisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
 3. Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u okvirnom roku od 7 dana. Naručilac će zaklјučiti ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija, a po isteku roka za zaštitu prava ponuđača. Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaklјuči ugovor sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.
 4. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na telefon 064/843-8090, kontakt osoba Višnja Živanović. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8080, kontakt osoba Ivan Kulјić.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku broj JN-13/2012 PP-2 – izrada i implementacija softvera u regulatore „TP-05“ u podstanicama,  zaklјučen je ugovor sa ponuđačem:

„ELTEC MULEJ“ DOO Niš, Knjaževačka 5.

Ugovor zaklјučen dana: 21.09.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 530.000,00 dinara bez PDV-a.

 Datum slanja: 28.09.2012.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj JN-36/2012 OP-8 – izvođenje građevinskih radova prilikom otklanjanja havarija na gasnom i sistemu dalјinskog grejanja, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: MV INVEST DOO Zrenjanin, Berbersko bb.

Ugovor zaklјučen dana: 16.07.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 10.082.850,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj JN-38/2012 OP-9 – izvođenje građevinskih radova na izradi tipskih gasnih i vrelovodnih priklјučaka, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: MV INVEST DOO Zrenjanin, Berbersko bb.

Ugovor zaklјučen dana: 16.07.2012 godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 7.256.000,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-42/2012 MV-27 – za potrošni materijal za obe partije, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: Darmatik TR Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 16.

Ugovori zaklјučeni dana: 19.07.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 1: 1.791.711,18 dinara bez PDV-a.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 2:    332.272,30 dinara bez PDV-a.

JKP „Gradska toplana“ 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog otvorenog postupka, član 21. Zakona o javnim nabavkama, broj JN-57/2012 OP-10 – za nabavku materijala za toplotne podstanice, zaklјučen je Ugovor broj UG-57/2012 OP-10/P2 sa: „TDM“ doo Beograd, Gandijeva 71

Ugovor zaklјučen dana: 26.09.2012.godine.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj JN-57/2012 OP-10 - dobra za vrelovodne priklјučke i toplotne podstanice za Partiju 1 - Materijal za vrelovodne priklјučke, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: „IZOLIR“ AD Zrenjanin, Novosadski put bb.

Ugovor zaklјučen dana: 25.09.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 3.343.000,00 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 01.10.2012.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-59/2012 MV-40 – grubu armaturu za JKP Gradska toplana Zrenjanin,  zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: TDM DOO Novi Beograd, Gandijeva 71.

Ugovor zaklјučen dana: 31.08.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.958.019,00 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 05.09.2012.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-62/2012 MV-42 – za nabavku alata, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: DK TRADE DOO Zrenjanin, Sarajlijina 1.

Ugovor zaklјučen dana: 13.09.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.085.408,72 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 26.09.2012.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-64/2012 MV-44 – za nabavku elektromaterijala, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: DK TRADE DOO Zrenjanin, Sarajlijina 1.

Ugovor zaklјučen dana: 09.10.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.079.044,74 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 10.10.2012.

JKP Gradska toplana 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE 
o izboru najpovolјnije ponude

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva broj JN-65/2012 PP-7 za dodatne-nepredviđene radove na rekonstrukciji vrelovoda, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: „PAN Invest“ DOO Zrenjanin, Rovinjska bb.

Ugovor zaklјučen dana: 10.10.2012 godine. Vrednost ugovora javne nabavke: 847.805,00 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 11.10.2012.

JKP „Gradska toplana“ 
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka, član 24. stav 1. tačka 7, broj JN-61/2012 PP-6 – za izvođenje dodatnih, nepredviđenih mašinsko-montažnih radova na vrelovodu, zaklјučen je Ugovor sa: „TERMOPRODUKT kompani“ doo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 130

Ugovor zaklјučen dana: 12.09.2012.godine.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-66/2012 MV-45 – za nabavku ličnih zaštitnih sredstava, zaklјučen je ugovor sa ponuđačem: PLAST-METAL DOO Kralјevo, Dositejeva 5/2.

Ugovor zaklјučen dana: 25.09.2012 godine. 
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.059.220,00 dinara bez PDV-a.

Datum slanja: 27.09.2012.

JKP GRADSKA TOPLANA Zrenjanin,
Pančevačka bb
upućuje:
JAVNI POZIV
u otvorenom postupku
Predmet javne nabavke:

GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA 

1.Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i ostale uslove primerene konkretnoj javnoj nabavci koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.

2. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće se dostavljaju u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.

3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid, odnosno preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb, po objavljivanju javnog poziva u „Sl. glasniku RS“, svakog dana, sem subote i nedelje, od 10:00 do 13:00 časova. Osoba za informacije u vezi sa ovim pozivom i kontakte je Višnja Živanović telefon 064/843–8090.

4. Za preuzimanje konkursne dokumentacije, potrebno je da se zainteresovana lica najave jedan dan unapred osobi za kontakt, telefonom ili pismeno, te da prilikom preuzimanja iste, dostave dokaz o uplati 500,00 dinara, na račun JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj 290-16336-23 kod „Univerzal banke“ AD filijala Zrenjanin, svrha uplate: preuzimanje konkursne dokumentacije JN-25/2012 OP-5.

5. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-25/2012 OP-5", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku RS“, a blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu, bez obzira na način dostave, na adresu naručioca navedenog dana do 12.00 časova.

7. Otvaranje ponuda obaviće se javno u prostorijama naručioca, na gore naznačenoj adresi, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12:15 časova.

8. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuđena cena –   80 pondera
- Valuta plaćanja – 20 pondera

9. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 
web dizajn: NetDesign Studio