Javne Nabavke

JKP GRADSKA TOPLANA
Zrenjanin, Pančevačka bb
upućuje:
JAVNI POZIV
u otvorenom postupku
Predmet javne nabavke:

NABAVKA MEMBRANSKIH GASOMERA G4T 

1. Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i posebne uslove iz konkursne dokumentacije, da podnesu svoje ponude, pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

2. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće se dostavljaju u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.

3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid, odnosno preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb, po objavljivanju javnog poziva u „Sl. glasniku RS“, svakog dana, sem subote i nedelje, od 10,00 do 13,00 časova. Osoba za informacije u vezi sa ovim pozivom i kontakte je Višnja Živanović telefon 064/843–8090.

4. Za preuzimanje konkursne dokumentacije, potrebno je da se zainteresovana lica najave jedan dan unapred osobi za kontakt, telefonom ili pismeno, te da prilikom preuzimanja iste, dostave dokaz o uplati 5.000,00 dinara, na račun JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj 290-16336-23 kod „Univerzal banke“ AD filijala Zrenjanin, svrha uplate: preuzimanje konkursne dokumentacije JN-19/2012 OP-3.

5. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-19/2012 OP-3", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku RS“, a blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu, bez obzira na način dostave, na adresu naručioca navedenog dana do 12.00 časova.

7. Otvaranje ponuda obaviće se javno u prostorijama naručioca, na gore naznačenoj adresi, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12.15 časova.

8. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuđena cena –  70 pondera
- Valuta plaćanja – 30 pondera

9. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. 

JKP GRADSKA TOPLANA
Zrenjanin, Pančevačka bb
upućuje:
JAVNI POZIV
u otvorenom postupku
Predmet javne nabavke:

NABAVKA REGULATORA PROTOKA SA INTEGRISANIM REGULACIONIM VENTILOM I PRIPADAJUĆIM ELEKTROMOTORNIM POGONOM ZA POTREBE
JKP GRADSKA TOPLANA

1. Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i posebne uslove iz konkursne dokumentacije, da podnesu svoje ponude, pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

2. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće se dostavljaju u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.

3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid, odnosno preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb, po objavljivanju javnog poziva u „Sl. glasniku RS“, svakog dana, sem subote i nedelje, od 10,00 do 13:00 časova. Osoba za informacije u vezi sa ovim pozivom i kontakte je Višnja Živanović telefon 064/843–8090.

4. Za preuzimanje konkursne dokumentacije, potrebno je da se zainteresovana lica najave jedan dan unapred osobi za kontakt, telefonom ili pismeno, te da prilikom preuzimanja iste, dostave dokaz o uplati 5.000,00 dinara, na račun JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj 290-16336-23 kod „Univerzal banke“ AD filijala Zrenjanin, svrha uplate: preuzimanje konkursne dokumentacije JN-4/2012 OP-2.

5. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-4/2012 OP-2", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku RS“, a blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu, bez obzira na način dostave, na adresu naručioca navedenog dana do 12:00 časova.

7. Otvaranje ponuda obaviće se javno u prostorijama naručioca, na gore naznačenoj adresi, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12:15 časova.

8. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuđena cena –  80 pondera
- Način plaćanja – 10 pondera
- Rok isporuke –     10 pondera

9. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

JKP GRADSKA TOPLANA
Zrenjanin, Pančevačka bb
upućuje:
JAVNI POZIV
u otvorenom postupku
Predmet javne nabavke:

NABAVKA RUČNIH LEPTIRASTIH ZATVARAČA ZA POTREBE JKP GRADSKA TOPLANA

1. Pozivaju se sva zainteresovana domaća i strana, fizička i pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i posebne uslove iz konkursne dokumentacije, da podnesu svoje ponude, pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

2. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće se dostavljaju u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.

3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid, odnosno preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb, po objavljivanju javnog poziva u „Sl. glasniku RS“, svakog dana, sem subote i nedelje, od 10,00 do 13,00 časova. Osoba za informacije u vezi sa ovim pozivom i kontakte je Višnja Živanović telefon 064/843–8090.

4. Za preuzimanje konkursne dokumentacije, potrebno je da se zainteresovana lica najave jedan dan unapred osobi za kontakt, telefonom ili pismeno, te da prilikom preuzimanja iste, dostave dokaz o uplati 5.000,00 dinara, na račun JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj 290-16336-23 kod „Univerzal banke“ AD filijala Zrenjanin, svrha uplate: preuzimanje konkursne dokumentacije JN-3/2012 OP-1.

5. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-3/2012 OP-1", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku RS“, a blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu, bez obzira na način dostave, na adresu naručioca navedenog dana do 10.00 časova.

7. Otvaranje ponuda obaviće se javno u prostorijama naručioca, na gore naznačenoj adresi, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 10.15 časova.

8. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuđena cena –  80 pondera
- Način plaćanja – 10 pondera
- Rok isporuke –     10 pondera

9. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. 

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik" br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, komisija za javnu nabavku objavljuje:

I JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU
dobra – izmenjivača toplote, ekspanzionih posuda, diktir-sistema

1. Predmet javne nabavke: Izmenjivači toplote, ekspanzione posude, diktir-sistemi za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.
2. Pravo učešća imaju: Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. I člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08) i druge uslove definisane u tački 3. ovog Javnog poziva i konkursnom dokumentacijom.

3. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku: Dostavljanje odgovarajuće dokumentacije koja dokazuje da lica iz tačke 2. ovog poziva poseduju sledeće:

  • Dokumenta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
  • Dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama opreme koja mora biti u skladu sa zahtevima navedenim u konkursnoj dokumentaciji
  • Referenc listu – spisak najvažnijih naručilaca

4. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

5. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: Svakog radnog dana počev od dana objavljivanja ovog poziva od 10 do 14 časova u JKP Gradska toplana Zrenjanin. Uvid u konkursnu dokumentaciju može izvršiti predstavnik ponuđača sa punomoćjem izdatim od strane ovlašćenog lica.

6. Uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Jednokratna uplata od 2.000,00 dinara na račun broj 290-16336-23 kod Univerzal banke AD filijala Zrenjanin, sa pozivom na broj JN-12/2011 OP-3/pl-4 sa naznačenom svrhom uplate: „Za preuzimanje konkursne dokumentacije". Naručilac će konkursnu dokumentaciju dostaviti ponuđaču, uz zahtev ponućača i dokaz o uplati, u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva. U slučaju da se konkursna dokumentacija šalje poštom, pismeni zahtev i dokaz o uplati troškova konkursne dokumentacije dostaviti na faks 023/521-656. Uplaćena sredstva se neće vraćati.

7. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

8. Vreme, mesto i način podnošenja ponuda: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa javnim pozivom, Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.Ponude se podnose na adresu naručioca: JKP Gradska toplana Zrenjanin ul. Pančevačka bb najkasnije 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva u „Službenom glasniku RS" do 12 časova, neposredno u zatvorenim kovertama, ili putem preporučene pošte, sa naznakom „Za Javnu nabavku dobra - izmenjivača toplote, ekspanzionih posuda, diktir-sistema JN-12/2011 OP-3/pl-4".

Ponude prispele posle tog dana i sata neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja ponuda biće vraćene ponuđaču neotvorene sa naznakom da su neblagovremene.

Pre isteka roka za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način i u roku koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima. Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti: „Izmena ponude" ili „Opoziv ponude" za javnu nabavku dobra - izmenjivača toplote, ekspanzionih posuda, diktir-sistema JN-12/2011 OP-3/pl-4 – NE OTVARATI". Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče, niti da menja svoju ponudu.

9. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin poslednjeg dana roka za dostavljanje ponuda, a tačan datum biće naznačen u konkursnoj dokumentaciji, odnosno nakon objavljivanja poziva u „Službenom glasniku RS", sa početkom u 12.20 časova.

Ako umesto ponuđača otvaranju ponuda prisustvuje njegov predstavnik, punomoćje mora biti dostavljeno naručiocu u pismenoj formi najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

10. Rok za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču: Naručilac će odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda, ako je bar jedna ponuda ispravna, odgovarajuća i prihvatljiva.

11. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom: Dušanka Radišić, telefon: 064/843-8091. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama: Pavel Bulik, telefon 064-843-8092.

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik" br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, komisija za javnu nabavku objavljuje:

I JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU
dobra – frekventnih pumpi i kombi-ventila po partijama

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku frekventnih pumpi i kombi-ventila po partijama

1. Predmet javne nabavke: Frekventne pumpe i kombi-ventili za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

2. Javna nabavka je oblikovana u 2 (dve) posebne partije. Partije i njihov opis bliže su opisani u konkursnoj dokumentaciji. Partije su oblikovane prema sledećem:

• Partija 1 – Frekventne pumpe

• Partija 2 – Kombi ventili

Obaveza ponuđača je da ponudu podnese tako da se ocenjivanje može vršiti za svaku partiju posebno (svaka partija čini zasebnu ponudu, pri čemu ponuđač nije u obavezi da konkuriše za sve partije).

3. Pravo učešća imaju: Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. I člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08) i druge uslove definisane u tački 3. ovog Javnog poziva i konkursnom dokumentacijom.

4. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku: Dostavljanje odgovarajuće dokumentacije koja dokazuje da lica iz tačke 2. ovog poziva poseduju sledeće:

- Dokumenta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

- Dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama opreme koja mora biti u skladu sa zahtevima navedenim u konkursnoj dokumentaciji

- Referenc listu – spisak najvažnijih naručilaca overenu od strane navedenih naručilaca

5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

6. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: Svakog radnog dana počev od dana objavljivanja ovog poziva od 10 do 14 časova u JKP Gradska toplana Zrenjanin. Uvid u konkursnu dokumentaciju može izvršiti predstavnik ponuđača sa punomoćjem izdatim od strane ovlašćenog lica.

7. Uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Jednokratna uplata od 2.000,00 dinara na račun broj 290-16336-23 kod Univerzal banke AD filijala Zrenjanin, sa pozivom na broj JN-11/2011 OP-2/pl-4 sa naznačenom svrhom uplate: „Za preuzimanje konkursne dokumentacije". Naručilac će konkursnu dokumentaciju dostaviti ponuđaču, uz zahtev ponućača i dokaz o uplati, u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva. U slučaju da se konkursna dokumentacija šalje poštom, pismeni zahtev i dokaz o uplati troškova konkursne dokumentacije dostaviti na faks 023/521-656. Uplaćena sredstva se neće vraćati.

8. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

9. Vreme, mesto i način podnošenja ponuda: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa javnim pozivom, Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.Ponude se podnose na adresu naručioca: JKP Gradska toplana Zrenjanin ul. Pančevačka bb najkasnije 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva u „Službenom glasniku RS" do 12 časova, neposredno u zatvorenim kovertama, ili putem preporučene pošte, sa naznakom „Za Javnu nabavku dobra - frekventnih pumpi i kombi-ventila JN-11/2011 OP-2/pl-4".

Ponude prispele posle tog dana i sata neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja ponuda biće vraćene ponuđaču neotvorene sa naznakom da su neblagovremene.

Pre isteka roka za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način i u roku koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima. Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti: „Izmena ponude" ili „Opoziv ponude" za javnu nabavku dobra - frekventnih pumpi i kombi-ventila JN-11/2011 OP-2/pl-4 – NE OTVARATI". Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče, niti da menja svoju ponudu.

10. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin poslednjeg dana roka za dostavljanje ponuda, a tačan datum biće naznačen u konkursnoj dokumentaciji, odnosno nakon objavljivanja poziva u „Službenom glasniku RS", sa početkom u 12.20 časova.

Ako umesto ponuđača otvaranju ponuda prisustvuje njegov predstavnik, punomoćje mora biti dostavljeno naručiocu u pismenoj formi najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

11. Rok za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču: Naručilac će odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda, ako je bar jedna ponuda ispravna, odgovarajuća i prihvatljiva.

12. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom: Dušanka Radišić, telefon: 064/843-8091. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama: Pavel Bulik, telefon 064-843-8092.

Na osnovu člana 32. stav 4. i stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“broj 116/08)

JKP Gradska toplana Zrenjanin
Zrenjanin, Pančevačka bb 

OBAVEŠTENJE
o produženju roka za podnošenje ponuda

Produžava se rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke izmenjivača toplote, diktir sistema i ekspanzionih posuda, broj JN 12/2011 OP-3/pl-4, po javnom pozivu u „Sl.Glasniku RS“ broj 12 od 25. Februara 2011. godine.

Ponuđači svoje ponude treba da dostave do 07.04.2011. godine do 12.00 časova.

JKP Gradska toplana

Zrenjanin, Pančevačka bb

  

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

 

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-6/2011 – nabavka usluge obezbeđenja lica, objekata i imovine za JKP Gradska toplana Zrenjanin,  zaključen je ugovor sa ponuđačem:

„Polar security“ DOO Zrenjanin, Kej 2.oktobra 17

Ugovor zaključen dana: 25.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 1.664.400,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-8/2011 MV-7/pl-15 – nabavka konsultantske usluge poreskog savetovanja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

DOO „Deloitte“ Beograd, Terazije 8.

Ugovor zaključen dana: 25.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 2.120.000,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

 Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj JN-9/2011 PP-2/1029-03– nabavka usluge punjenja uređaja za odorizaciju odorantom zaključen je ugovor sa ponuđačem:

DOO OD-JU Irig, Đorđa Šundikovića bb.

Ugovor zaključen dana: 10.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 2.044.522,06 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-7/2011 – nabavka kancelarijskog materijala i pribora,  zaključen je ugovor sa ponuđačem:

MIS KOMERC DOO Zrenjanin, Zmaj Jovina 26.

Ugovor zaključen dana: 16.02.2011.godine.

Vrednost ugovora javne nabavke: 1.283.024,20 dinara bez PDV-a.

 
web dizajn: NetDesign Studio