Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA– ELEKTRIČNE ENERGIJE  

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.01.2014.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija po ovoj javnoj nabavci se nalazi ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU 
ZA DOBRA– HEMIJSKA SREDSTVA ZA KONDICIONIRANјE KOTLOVSKE I RECIRKULACIONE VODE I ZA RAD HPV LINIJE PO PARTIJAMA


koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 06.01.2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima.

U Zrenjaninu, 13.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU 
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE 
Građevinski radovi prilikom otklanjanja havarija na gasnom sistemu i sistemu dalјinskog grejanja

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

 U Zrenjaninu, 06.01.2014. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 06.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE - „OBEZBEĐENјE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.01.2014. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA -
„USLUGE OPREMANјA DEVET PODSTANICA NAKON RAZDVAJANјA MERENјA POTROŠNјE ELEKTRIČNE ENERGIJE “

možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.10.2013. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 18.11.2013. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA 
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI (jn-51/13) ZA
USLUGE IZOLATERSKIH RADOVA
U TOPLOTNIM PODSTANICAMA

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.
U Zrenjaninu, 24.09.2013. godine

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.10.2013. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA 
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA-
RAZVODNI ELEKTRO ORMANI ZA PODSTANICE SA
USLUGOM PROGRAMIRANјA POSTOJEĆIH TR-05 REGULATORA

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.09.2013. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.
U Zrenjaninu, 25.10.2013. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA-
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na predmetnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 05.09.2013. godine

Pitanja i odgovori

Odgovor na pitanje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj JN-49/2013 MV-41 "Lična zaštitna sredstva i oprema" za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 10.09.2013. godine

Pitanja i odgovori

Odgovor na pitanje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj JN-49/2013 MV-41 "Lična zaštitna sredstva i oprema" za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 20.09.2013. godine

Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 10.10.2013. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA -
USLUGE IZOLATERSKIH RADOVA U TOPLOTNIM PODSTANICAMA

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na predmetnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 30.08.2013. godine

Obaveštenje

OBAVEŠTENјE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE U PREDMETU

„Usluge izolaterskih radova u toplotnim podstanicama"

 možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 10.09.2013. godine

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA  DOBRA -
„SVETLA GORIVA I TNG KORIŠĆENјEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju koja se odnosi na ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.08.2013. godine

Izmenu dela konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.08.2013. godine

Obeveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.09.2013. godine

 
web dizajn: NetDesign Studio