Potrošači

PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

Objekat ili deo objekta koji imate, odnosno planirate graditi, želite priključiti na sistem daljinskog grejanja u Zrenjaninu.

Da bi JKP Gradska toplana preuzelo obavezu redovne isporuke toplotne energije budućim korisnicima, potrebno je:

1. Podneti zahtev za izdavanje Načelne energetske saglasnosti

1.1. Zahtev se podnosi u pisanoj formi

 • Kopiju plana parcele (ne stariju od 6 meseci).
 • na obrascu: Zahtev za izdavanje Nacelne energetske saglasnosti koji se može dobiti u JKP Gradska toplana, Pančevacka bb
 • dopisom na napred navedenu adresu, sa naznakom: Zahtev za izdavanje Načelne energetske saglasnosti.
 • Mogućnost priključenja potvrđuje se izdavanjem Načelne saglasnosti.
 • Rok važenja Načelne saglasnosti je godinu dana od dana izdavanja
 • U Načelnoj saglasnosti daju se:
 • podaci o investitoru
 • podaci o zgradi, ili delu zgrade na koji se odnosi
 • procenjene vrednosti potrebnih instalisanih snaga
 • podaci potrebni za izradu projektne dokumentacije
 • eventualna ograničenja za priključenje
 • ostale uslove bitne za priključenje, kao npr. regulisanje imovinsko-pravnih odnosa i sl.

2. Obezbediti odgovarajuću projektnu dokumentaciju

 • Projektna dokumentacija vrelovodnog priključka, toplotne podstanice i unutrašnjih instalacija
 • Izbor projektnog biroa za izradu projektne dokumentacije vrši investitor
 • Projektnu dokumentaciju može raditi ovlašcena (licencirana) firma

3. Podneti zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti:

 • Obavezni prilozi uz zahtev su:
 • u skladu sa važećim propisima i uslovima iz Načelne saglasnosti, od strane ovlašćene (licencirane) firme uradena i od spoljne tehničke kontrole overena dva primerka projektne dokumentacije
 • kopija Akta o urabanističkim uslovima, za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu
 • za postojeće objekte dostaviti kopiju plana iz katastra
 • ostali prilozi traženi Prethodnom saglasnošcu (kao npr. dokaz o regulisanim imovinsko-pravnim odnosima i sl)
 • Zahtev se podnosi u pisanoj formi:
 • na obrascu Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti koji se može dobiti u JKP Gradska toplana
 • dopisom, na navedenu adresu, sa naznakom: Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti.
 • Ako je projektna dokumentacija usklađena sa važećim propisima, uslovima iz Načelne saglasnosti JKP Gradska toplana investitoru u pisanoj formi dostavlja:
 • informaciju da su projekti uskladeni sa uslovima iz Načelne saglasnosti, uključujući i eventualne obavezujuće primedbe na projektnu dokumentaciju koje će biti sadržane u Ene¬rgetskoj saglasnosti
 • informaciju o potrebnim daljim aktivnostima investitora radi pribavljanja Energetske saglasnosti i priključenja
 • Ako projektna dokumentacija nije uskladena sa važećim propisima, i/ili nisu ispunjeni uslovi iz Načelne saglasnosti, JKP Gradska toplana investitoru vraća dostavljenu dokumentaciju. Razlozi za vraćanje dokumentacije i odbijanje zahteva navode se u dopisu.

4. Uplatiti naknadu za izdavanje Energetske saglasnosti

 • Kada Investitor, u datom roku uplati novčana sredstva JKP Gradska toplana mu dostavlja Energetsku saglasnost
 • Uz Energetsku saglasnost Investitoru se dostavljaju:
 • po jedan priimerak overene projektne dokumentacije
 • obrazac: Prijava početka izgradnje vrelovodnog priključka i toplotne podstanice
 • obrazac: Zahtev za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu
 • Po jedan primerak dostavljene projektne dokumentacije, na koju je izdata Energetska saglasnost arhivira se i čuva u JKP Gradska toplana
 • Ako Investitor, u datom roku ne ne uplati novčana sredstva zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti se odbija i uz dopis se Investitoru vraća dostavljena projektna dokumentacija i ostali prilozi

5. Odabrati izvođača radova i pristupiti izvodenju radova

 • Svi radovi moraju biti izvedeni po projektu na koji je izdata Energetska saglasnost.
 • Eventualna odstupanja u odnosu na projekat, na koji je izdata saglasnost, moraju biti usaglašena sa JKP Gradska toplana i odobrena pisanim dokumentom
 • Obaveza je investitora da prijavi početak radova
 • JKP Gradska toplana u toku izgradnje vrelovodnog priključka i toplotne podstanice ima pravo i obavezu da kontroliše poštovanje propisa koja važe za ovu vrstu instalacija

6. Podneti Zahtev za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu

 • Puštanje podstanice u rad može se obaviti pod uslovima da:
 • su radovi na izgradnji instalacija u objektu i podstanici u potpunosti završeni u skladu sa projektnom dokumentacijom na koju je izdata Energetska saglasnost
 • je Investitor podneo JKP Gradska toplana Zahtev za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu i ako je uz zahtev priložio uredno kompletiranu dokumentaciju i fotokopiju pozitivnog Zapisnika Komisije za tehnički pregled izgradenog objekta,
 • Zahtev se podnosi u pisanoj formi
 • na obrascu: Zahtev za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu , koji se može dobiti u JKP Gradska toplana
 • dopisom, na napred navedenu adresu, sa naznakom: Zahtev za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu.

7. Delovi unutrašnjih instalacija koji se prema izdatim Energetskim saglasnostima priključuju na postojeće instalacije moraju biti priključeni po projektnoj dokumentaciji uz nadzor ovlašenog predstavnika JKP Gradska toplana, a za njih važe sledeca odstupanja u odnosu na opisani postupak:

 • nema obavezu da dostavlja fotokopiju Zapisnika komisije za tehnički prijem
 • umesto Zahteva za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu dužan je da:
 • dopisom obavesti JKP Gradska toplana da su radovi završeni, da je novoizgradena instalacija priključena na postojeću instalaciju
 • uz dopis dostavi podatke koji su bitni za obračun i raspodelu troškova grejanja
 • Ovi podaci se proveravaju i nakon provere evidentiraju u bazi podataka
 • Za ove delove instalacije probni period ne postoji, a sve obaveze oko ispitivanja i regulacije instalacije su u obavezi investitora, u skladu sa prethodno definisanim obavezama izmedu vlasnika postojećih instalacija i investitora.

8. Obaveza Investitora u probnom periodu je:

 • da otkloni sve naknadno uočene nedostake koji se odnose na
 • podstanicu i funkcionalnu neispravnost ugrađene opreme
 • unutrašnje instalacije, a nastali su u pogonskim uslovima
 • da izvrši sva potrebna termotehnička ispitivanja i podešavanja sistema u grejnoj sezoni posle otklanjanja svih nedostataka, u skladu sa standardima
 • Regulacija instalacija u toku probnog perioda vrši se pri spoljnim temperaturama koje su £ 0 [ ° C ] uz saradnju predstavnika: investitora, izvođača radova i JKP Gradska toplana
 • Parametre u podstanici regulišu ovlašceni radnici JKP Gradska toplana i ne dozvoljavaju se bilo kakve radnje oko podstanice bez njih, a regulacija unutrašnje instalacije je u nadležnosti investitora koji ove poslove poverava izvodaču radova ili nekoj drugoj specijalizovanoj firmi.

9. Podneti Zahtev za redovnu isporuku toplotne energije

 • Posle otklonjenih naknadno uočenih nedostataka i uspešno obavljenih toplotnih ispitivanja, investitor ima pravo i obavezu da u pisanoj formi obavesti JKP Gradska toplana da su radovi na toplotnim ispitivanjima instalacije i podstanice završeni i da su spremne za normalan i bezbedan rad, podnošenjem Zahteva za redovnu isporuku toplotne energije.
 • Zahtev se podnosi u pisanoj formi
 • Zahtev se podnosi u pisanoj formi
 • na obrascu: Zahtev za redovnu isporuku toplotne energije, koji se može dobiti u JKP Gradska toplana, Pančevačka bb
 • dopisom, na napred navedenu adresu, sa naznakom: Zahtev za redovnu isporuku toplotne energije.
 • Utvrđivanje spremnosti podstanice i instalacije za normalan i bezbedan rad, odnosno uslova da li može početi redovna isporuka toplotne energije obavlja se u prisustvu: predstavnika investitora, izvođača radova, firme koja je vršila regulaciju instalacija (ukoliko ovaj posao nije radio izvođač radova) i JKP Gradska toplana.
 • Zaključci o ispunjenosti uslova za početak perioda redovne isporuke toplotne energije unose se u Zapisnik
 • Podaci merodavni za donošenje zaključaka daju se u prilogu Zapisnika.
 • Uz Zapisnik iz tačke 9.3 investitor mora obavezno da priloži fotokopiju Upotrebne dozvole
 • Okončanjem probnog perioda i početkom perioda redovne isporuke toplotne energije prestaju obaveze investitora iz probnog perioda, a prava i obaveze izmedu JKP Gradska toplana i korisnika regulišu se prema odredbama Odluke o snabdevanju grada toplotnom energijom.
 
web dizajn: NetDesign Studio