Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na distributivnoj mreži“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 23.03.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 06.04.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 15.04.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANjA
„BILLING“ SISTEMA ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 14.03.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.03.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNjENjE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 22.02.2016

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka.

Zrenjanin, 25.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 18.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Priloge uz konkursnu dokumentaciju pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 22.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 1.

Zrenjanin, 11.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 2.

Zrenjanin, 14.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 3.

Zrenjanin, 17.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE MOBILNE TELEFONIJE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.02.2016

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 25.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.03.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 15.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE MOTORNIH VOZILA
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN,
U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 09.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.02.2016

Odluke o obustavi postupka javne nabavke (1), (2).

Odluke o zaključenju ugovora (1), (2).

Zrenjanin, 04.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana objavljuje

OBAVEŠTENjE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- Usluge održavanja informacionog sistema „FRIP“ -

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.02.2016.

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 04.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA SA USLUGOM – „TELEKOMUNIKACIONA OPREMA ZA AKVIZICIJU PODATAKA IZ TOPLOTNIH PODSTANICA SA UGRADNjOM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.12.2015

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 08.02.2016.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.02.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 04.11.2015

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 09.11.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 18.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

Zrenjanin, 27.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE IZRADE DELOVA ELEKTRO INSTALACIJA OD ELEKTRO BROJILA
DO OPREME U TOPLOTNIM PODSTANICAMA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.10.2015

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.10.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 02.11.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio